top of page

Om informasjonskapsler på hectormexican.no

De fleste nettsider av i dag benytter seg av informasjonskapsler (engelsk: cookies) for å bedre brukeropplevelsen eller lagre statistikk. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i din nettlesers internminne når du besøker en nettside. Hectormexican.no benytter seg av informasjonskapsler som gir oss statistikk for å gjøre nettsidene våre bedre for publikum. Hectormexican.no benytter aldri informasjonskapsler i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet. Ved å benytte hectormexican.no samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert.

 

Kjøp av gavekort

Når du kjøper gavekort via nettsiden lagres navn og adresse på bestiller og mottaker av gavekort. Disse opplysningene benyttes kun til å fullføre levering av det bestilte gavekortet.

 

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

 

Kontaktinformasjon for Héctor Food & Fiesta / hectormexican.no

 

TMV-kaia 25
7042 Trondheim
Tlf +47 482 89 482
post@hectormexican.no

_______________

About cookies on hectormexican.no

Most websites today use cookies to improve the user experience or store statistics. A cookie is a small text file that is stored in your browser's internal memory when you visit a website. Hectormexican.no uses cookies that give us statistics to make our websites better for the public. Hectormexican.no never uses cookies with the intention of mapping individual users' usage patterns or other information that could violate privacy. By using hectormexican.no, you agree that we can place cookies in your browser. Most modern browsers are set to accept cookies automatically, but you can choose to change the settings so that cookies are not accepted.

 

Purchase of gift cards

When you buy a gift card via the website, the name and address of the person ordering and receiving the gift card is stored. This information is only used to complete the delivery of the ordered gift card.

 

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves exactly as if the visitor had visited the website from which the embedded content originates. These websites may collect information about you, use cookies, embed tracking systems from third parties and monitor what you do through this embedded content. This also includes tracking your actions via the embedded content if you have an account and are logged into the website.

 

Contact information for Héctor Food & Fiesta / hectormexican.no

TMV-kaia 25
7042 Trondheim, Norway
+47 482 89 482
post@hectormexican.no

bottom of page